Säännöt

ETELÄ-SAVON MAANPUOLUSTUSYHDISTYS R.Y.
(14.2.2008 vahvistetut)

ETELÄ-SAVON MAANPUOLUSTUSYHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT


Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Etelä-Savon Maanpuolustusyhdistys r.y. Sen kotipaikka on Mikkeli ja toiminta-alue Etelä-Savon maakunta.


Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä maanpuolustus- ja turvallisuuspoliittisen tietouden syventäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää maanpuolustukseen ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä. Yhdistys toimii yhdessä muiden maanpuolustustyötä tekevien yhteisöjen ja puolustusvoimien kanssa.


Jäsenyys ja jäsenmaksu
Jokainen alueellisen tai valtakunnallisen maanpuolustuskurssin suorittanut tai kurssin johdossa toiminut henkilö voi hakea yhdistyksen jäsenyyttä. Hallitus hyväksyy jäsenet. Ansiokkaasti maanpuolustuksen hyväksi toiminut yhdistyksen jäsen tai muu henkilö voidaan kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kevätkokous.
Yhdistyksen syyskokous päättää vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta. Mikäli jäsen laiminlyö jäsenmaksun maksamisen kahtena (2) peräkkäisenä vuonna, voi yhdistyksen hallitus katsoa hänet eronneeksi yhdistyksestä. Kunniajäsen ei ole jäsenmaksuvelvollinen.


Hallitus Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu kuudesta yhdeksään (6-9) jäsentä puheenjohtaja mukaan luettuna. Yhdistyksen syyskokous valitsee yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen muut jäsenet kalenterivuodeksi kerrallaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun puolet hallituksen muista jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muista jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla, jommallakummalla yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.
Hallitus voi asettaa yhdistyksen toiminnan edellyttämiä toimikuntia.


Tili- ja toimintakausi Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.


Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään helmi-toukokuun aikana
esitetään
– tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen – tilintarkastuskertomus
päätetään
– tilinpäätöksen vahvistamisesta
– vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille
– kunniajäsenten kutsumisesta
käsitellään
– mahdolliset muut hallituksen ja jäsenten kokoukselle esittämät asiat
Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään syys-marraskuun aikana
päätetään
– hallituksen jäsenten lukumäärä
valitaan
– hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjoh-
tajaksi
– hallituksen muut jäsenet
– kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa
päätetään
– tulevan toimintakauden jäsenmaksun suuruus
vahvistetaan
– tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
käsitellään
– mahdolliset muut hallituksen ja jäsenten kokoukselle esittämät asiat
Kevät- ja syyskokoukset ovat yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia.
Hallitus tai yhdistyksen kokous voi päättää ylimääräisen kokouksen koolle kutsumisesta. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle myös, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä ilmoittamansa asian käsittelyä varten sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.
Kokouksissa käsiteltäviksi halutut asiat on esitettävä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.


Kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle joko sanomalehti-ilmoituksella tai henkilökohtaisella kirjeellä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
Kokouskutsussa on erikseen ilmoitettava, mikäli yhdistyksen sääntöjä aiotaan muuttaa, hallituksen jäsen aiotaan erottaa, yhdistyksen omaisuutta aiotaan luovuttaa tai yhdistys aiotaan purkaa.


Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä kahdessa (2) yhdistyksen kokouksessa, kummassakin vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä. Ainakin toisen kokouksen on oltava sääntömääräinen kokous. Kokousten välisen ajan tulee olla vähintään kaksi (2) kuukautta.


Yhdistyksen purkautuminen tai lakkaaminen
Yhdistys voidaan purkaa, jos sen tarkoituksen mukaiselle toiminnalle ei ole edellytyksiä. Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa (2) yhdistyksen kokouksessa, kummassakin vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä. Ainakin toisen kokouksen on oltava sääntömääräinen kokous. Kokousten välisen ajan tulee olla vähintään kaksi (2) kuukautta.
Jos yhdistys purkautuu tai sen tullessa lakkautetuksi, osoitetaan sen varat velkojen maksun jälkeen kokouksen päättämän, maanpuolustustyötä edistävän, oikeuskelpoisen yhteisön käytettäväksi.